Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Monika Być

Organizacja wyjazdu do Francji

Numer zamówienia: Fa.33.1.2019

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Centrum Polsko-Francuskie  Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn

prosi  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie usługi:

Organizacja wyjazdu do Francji w ramach projektu Erasmus+ „Stalag – życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej”

 1. Zamawiający: Centrum Polsko-Francuskie  Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn

 1. Przedmiot zamówienia: organizacja wyjazdu do Francji uczniów i nauczycieli z Polski i Niemiec:
 • Termin: 23-31 marca 2019 r.
 • Miejsce wyjazdu: Morąg
 • Miejsce odbioru II części grupy: Detmold (Niemcy)
 • Miejsce docelowe: Saint-Brieuc (Francja)
 1. Organizujący wyjazd winien zapewnić:
 1. Transport uczestników (30 uczniów + 7 osób dorosłych; 20 osób z Polski, 17 osób z Niemiec).
 2. Nocleg na trasie dla grupy polskiej (20 osób) w okolicach Detmold, w obie strony, z obiadokolacją i śniadaniem.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę z wykorzystaniem środków transportu nie starszych niż 10 lat, dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym m.in. aktualny przegląd i ubezpieczenie.
 4. Usługi powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do ich świadczenia.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich opłat drogowych i parkingowych.
 6. Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego).
 7. W przypadku awarii autokaru wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autokaru zastępczego tej samej klasy, w czasie nie dłuższym niż 2 godziny.
 8. W przypadku braku możliwości spełnienia wymogów określonych w pkt. 7, wykonawca pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników wyjazdu do momentu naprawy lub zorganizowania transportu zastępczego.
 1. Koszt zadania: w ofercie należy podać koszt całkowity w kwocie netto i brutto.
 2. Forma płatności: zgodnie z zawartą umową.
 3. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361).
 4. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę z nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz opisem nazwy zadania („Organizacja wyjazdu do Francji”) należy dostarczyć do Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn bądź przesłać w formie elektronicznej na adres info@cpf.olsztyn.pl.

 

Termin złożenia oferty: do 28 lutego 2019 roku. 

 

 • Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Monika Być,

      tel. 89 527 63 73, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00.

 •  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 •  Kryteria oceny ofert: 100% - cena oferty.
 • Podana przez wykonawcę cena jest obowiązująca przez okres związania umową i nie podlega waloryzacji.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 1. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy/ wpis o działalności     gospodarczej.

 

 

Załączniki: