Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Monika Być

Specjalista (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie

Miejsce zatrudnienia: ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn

Nr ogłoszenia: 2

Identyfikator: GS

Informacje dodatkowe:

Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 39

10-542 Olsztyn

 

ogłasza nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko ds. nauczania i upowszechniania języka francuskiego.

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie,
 3. znajomość języka francuskiego lub angielskiego co najmniej na poziomie komunikacyjnym,
 4. niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Wymagania pożądane:
 1. mile widziane doświadczenie w pracy o podobnym zakresie obowiązków,
 2. odbyte szkolenia, kursy,
 3. komunikatywność, kreatywność,
 4. systematyczność i dokładność,
 5. kultura osobista.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. organizacja kursów językowych, rozwijanie i upowszechnianie nauczania j. francuskiego,
 2. organizacja sesji egzaminacyjnych DELF,
 3. współpraca z placówkami edukacyjnymi z województwa warmińsko-mazurskiego,
 4. opieka nad księgozbiorem i zbiorami multimedialnymi Centrum,
 5. współpraca z zespołem Centrum przy realizacji zadań kulturalno-edukacyjnych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy (załącznik),
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i odbyte szkolenia (kursy),
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie kandydata (załącznik) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie (załącznik), że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów,
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik).
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu grudniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie wynosił 0%

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Polsko-Francuskim Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39 I piętro lub pocztą na adres:

Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn.

w terminie do 12 kwietnia 2019 r.

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Nabór na zastępstwo”.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Polsko-Francuskiego.